FAQs Complain Problems

गाउपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक २०७६/७७

७६/७७ 09/02/2019 - 11:48 PDF icon karrya123456.pdf

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-२६

७५/७६ 06/30/2019 - 13:58 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-२६

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-२१

७५/७६ 06/10/2019 - 11:59 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-२१

कार्यपालिकाको १९ औ बैठकको निर्णय

७५/७६ 04/26/2019 - 12:36 PDF icon कार्यपालिकाको १९ औ बैठकको निर्णय

कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका १७ र १८

७५/७६ 04/07/2019 - 16:01 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका १८, PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका १७

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-१५ र १६

७५/७६ 03/27/2019 - 13:14 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-15, PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-16

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-१४

७५/७६ 03/27/2019 - 13:14 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-14

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-१३

७५/७६ 03/27/2019 - 13:12 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-13

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-१२

७५/७६ 03/27/2019 - 13:06 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-12

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-११

७५/७६ 03/27/2019 - 13:04 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-11

Pages